Boekenliefde.nl is gratis, maar niet echt natuurlijk. Alleen al het werkend houden van boekenliefde.nl kost veel tijd en geld. Kunt u bijdragen aan het doel om boeken lezen nog leuker te maken?

Boekenliefde.nl’s todo-lijst

Wat kan beter? Welke functie mist u? Help boekenliefde.nl te verbeteren met uw feedback.
Bericht
Email
Todo-lijst
 • functies toevoegen voor leeskringen
 • top 20 oid tonen van best gewaardeerde of meest gelezen boeken
 • mogelijkheid om uit lijst veel gelezen boeken snel boeken voor boekenlijst te herkennen
 • forum, groepen toevoegen om anderen te leren kennen
 • mogelijkheid om boeken handmatig toe te voegen, gegevens te verbeteren en aan te vullen (omslagen inmiddels mogelijk)
 • zorgen dat auteur goed staat (vb editie 688244)
 • mogelijkheid om boekentips te verwijderen/blokkeren
 • mogelijkheid om boekenlijst te printen
 • mogelijkheid om meerdere boeken tegelijk te verwijderen/ te muteren
 • mogelijkheid om lijst met in verleden geleende boeken toe te voegen aan boekenliefde.nl
 • makkelijker maken om geleende boeken te verlengen
 • mogelijkheid om de datum op te geven wanneer je het boek hebt gelezen
 • mogelijkheid om eigen aantekening bij boek te bewaren
 • optionele 'wat vond u van?'-mail niet voor tijdschriften versturen
 • optionele 'wat vond u van?'-mail niet versturen als alle boeken al beoordeling hebben
 • zoeken in eigen boekenlijst
 • sorteren verbeteren: achternaam
 • aantekening maken op welke pagina van boek je bent
 • zoekresultaten filteren op taal
 • informatie over uitgever tonen
 • andere boeken van dezelfde serie tonen
geavanceerd

Het ene doel van God, een antwoord op de leer van de eeuwige straf

door

Uitgave
3e druk, 20100901, isbn13: 9789080973428
Details
Zachte omslag, 283 pagina's
Achterzijde
(meer)
'Het ene doel van God' is een belangrijk en baanbrekend standaardwerk met betrekking tot het evangelisch universalisme. Als Gereformeerd predikant gaat Jan Bonda de confrontatie aan met een fundamenteel leerstuk uit de reformatorische, maar ook de evangelische traditie. Het leerstuk van de altijddurende straf/pijniging van de ongelovigen in de hel. Hij kiest hiervoor een pastorale invalshoek. Hij wordt geconfronteerd met een gemeentelid wiens broer al op jonge leeftijd zonder God was overleden. Moest ze er maar in berusten dat hij voor altijd verloren was? Ze kon het niet. Jan Bonda vraagt zich in dit boek hardop af of de Bijbel echt leert dat we moeten berusten in de verlorenheid van onze geliefden. Past dit in het bijbelse denken, past dit bij het karakter van God? Voor de beantwoording van deze vraag begint Bonda bij de kerkgeschiedenis. Hierin komt hij tot de conclusie dat de leer van een eeuwige straf een heidens denkbeeld is dat via kerkvader Augustinus in de Westerse Kerk de dominante leer is geworden. Vervolgens gaat Bonda in de Bijbel op zoek naar antwoorden. Zijn conclusie op grond van een brede bestudering van dit thema vanuit de thora, de profeten en de brief van Paulus aan de Romeinen, is dat de bijbel zeker geen berusting leert voor gestorven ongelovige geliefden. In tegendeel, door de hele Bijbel heen loopt de rode draad van de grenzeloze hoop en de grenzeloze liefde van de God van Israël. Hoop die niet eindigt bij de dood, maar die doorgaat tot de laatste verloren zoon of dochter thuis is gekomen. Een boek om te lezen met je hart en met je verstand. Een boek om blij van te worden. Een boek voor mensen die denken: ‘Is dit niet te mooi om waar zijn?’. Een pleidooi voor een God die het beste voor heeft met ieder van Zijn schepselen en die in Jezus niet ophoudt met zoeken, totdat het laatste verstokte hart zacht wordt van de liefde van God.
Recensie
(meer)
’Bonda geeft zorgvuldige argumenten en documentatie. Tegelijk schrijft hij
zo helder en inzichtelijk, dat zijn betoog voor een brede kring van lezers
toegankelijk is. Theologen kunnen niet om het boek van Bonda heen. Ook
voor Bijbelstudiekringen biedt het inspirerend materiaal.’ Recensie door Dr. J. Veenhof, prof. dogmatiek VU, Trouw 1993.’Het eigene van Bonda is, dat hij het universalisme fundeert op Gods trouw
aan Israël. Omdat de HEERE trouw is aan Israël, is Hij dat aan heel zijn
schepping (…) Hij straft wel, maar niet voor altijd. Hij straft om te behouden
(…) Hier treft ons de existentiële inzet van het boek (…) Menigeen zal
zeggen: Was het maar waar!’ Recensie door Dr. W. H. Velema, emeritus hoogleraar TU Apeldoorn, Soteria 1993.’Een boek dat uitdaagt mee te denken (…) doordachte, moedige studie (…)
die mij diep heeft geraakt.’
’(…)een grondlijn in Bonda’s boek, die ik van harte onderschrijf: waar het
bijbelse zicht op Israël ontbreekt, verdwijnt de verwachting van/de hoop op
de redding van de wereld. Ik meen stellig dat Bonda zich niet op zijpaadjes,
maar op de hoofdweg van de Schrift blijft bewegen.’ Recensie door Dr. G. W. Marchal, Centraal weekblad 1994.’Een boek dat bij haar verschijning mijn geloofhuis heeft opengebroken. Jan
Bonda schrijft met diep ontzag voor de Bijbel, met hartstochtelijke liefde
voor mensen en met bijna wetenschappelijke precisie over een controversieel
onderwerp – de hel! Een hoopvol boek voor twijfelaars en worstelaars, een
mustread voor allen die zoeken naar nieuwe manieren van authentiek geloven.’ Recensie door Boele P. Ytsma, www.zoekendgeloven.nl.
Afbeeldingen
Bekijk aanbod
(meer)
Bol.com

Mijn boeken

Waardering
(wissen)
Boekenplanken

Reviews of beoordelingen van uw vrienden en de leden die u volgt

Doe mee met boekenliefde.nl!

hoi

sluiten
sluiten