Boekenliefde.nl’s todo-lijst

Wat kan beter? Welke functie mist u? Help boekenliefde.nl te verbeteren met uw feedback.
Bericht
Email
Todo-lijst
 • functies toevoegen voor leeskringen
 • top 20 oid tonen van best gewaardeerde of meest gelezen boeken
 • mogelijkheid om uit lijst veel gelezen boeken snel boeken voor boekenlijst te herkennen
 • forum, groepen toevoegen om anderen te leren kennen
 • mogelijkheid om boeken handmatig toe te voegen, gegevens te verbeteren en aan te vullen (omslagen inmiddels mogelijk)
 • zorgen dat auteur goed staat (vb editie 688244)
 • mogelijkheid om boekentips te verwijderen/blokkeren
 • mogelijkheid om boekenlijst te printen
 • mogelijkheid om meerdere boeken tegelijk te verwijderen/ te muteren
 • mogelijkheid om lijst met in verleden geleende boeken toe te voegen aan boekenliefde.nl
 • makkelijker maken om geleende boeken te verlengen
 • mogelijkheid om de datum op te geven wanneer je het boek hebt gelezen
 • mogelijkheid om eigen aantekening bij boek te bewaren
 • optionele 'wat vond u van?'-mail niet voor tijdschriften versturen
 • optionele 'wat vond u van?'-mail niet versturen als alle boeken al beoordeling hebben
 • zoeken in eigen boekenlijst
 • sorteren verbeteren: achternaam
 • aantekening maken op welke pagina van boek je bent
 • zoekresultaten filteren op taal
 • informatie over uitgever tonen
 • andere boeken van dezelfde serie tonen
geavanceerd

Staatsrecht

door , , ,

Uitgave
11e druk, 20100802, isbn13: 9789013065657
Details
Zachte omslag, 436 pagina's
Achterzijde
(meer)
Dit boek is door de jaren heen ingrijpend herzien. Ook de elfde druk behelst een substantiële herziening van de vorige druk. Hierdoor is het boek de afgelopen jaren niet alleen in omvang toegenomen, maar is het staatsrecht ook uitvoeriger en diepgaander behandeld. Door deze ontwikkeling kan van een compendium niet meer gesproken worden. Eén en ander heeft de redactie doen besluiten dit boek met ingang van deze druk de titel staatsrecht te geven. Deze titel komt beter overeen met de huidige inhoud van het boek dan de vroegere titel Compendium staatsrecht.
De substantiële herziening betreft in de eerste plaats een gedeeltelijke wijziging van het boek. Daarmee wordt beoogd de stof overzichtelijker en beter gestructureerd aan te bieden. Het boek bestaat in de nieuwe opzet uit acht delen. Na de behandeling van constitutionele begrippen en de verhouding van het staatsrecht tot het internationale publiekrecht in respectievelijk deel I en II wordt in deel III de samenstelling, organisatie en werkwijze van de wetgevende en bestuurlijke organen van de centrale overheid besproken. Vervolgens komen in deel IV de functies van deze organen aan de orde. De bespreking van de decentrale overheidsorganen en hun functies, alsmede hun verhouding tot het Rijk vindt daarna plaats in deel V. In een nieuw deel VI wordt ingegaan op de staatkundige verhoudingen in het Koninkrijk der Nederlanden zoals deze gelden krachtens het Statuut. De delen VII (rechtspraak) en VIII (rechten van de mens) ten slotte bestonden ook al in de tiende druk en zijn alleen geactualiseerd.
Naast wijziging van de structuur van het boek zijn enkele belangrijke inhoudelijke wijzigingen aangebracht. In het in deel I opgenomen hoofdstuk IV wordt uitvoeriger dan voorheen aandacht besteed aan het democratiebegrip. In dit hoofdstuk worden diverse democratietypen en theorieën besproken. Voorts hebben de belangrijke verdragswijzigingen die voortvloeien uit de inwerkingtreding van het Verdrag van Lissabon hun weerslag gevonden in deel II van het boek. Het in dat deel opgenomen hoofdstuk IX over de Europese integratie is ingrijpend herzien. In het deel over het staatkundig bestel van de centrale overheid is onder andere meer aandacht besteed aan presidentiële en parlementaire stelsels in het algemeen De staatkundige hervorming van het Koninkrijk die in 2010 haar beslag kreeg was aanleiding om in een separaat deel VI de verhoudingen binnen het Koninkrijk opnieuw tegen het licht te houden. Dit deel is vrijwel volledig nieuw ten opzichte van de tiende druk. De overige delen van het boek zijn deels geherstructureerd en geactualiseerd.
Het boek leent zich bij uitstek voor gebruik in het (bachelor)onderwijs aan instellingen van wetenschappelijk en hoger-beroepsonderwijs.
Afbeeldingen
Bekijk aanbod
(meer)
Bol.com

Mijn boeken

Waardering
(wissen)
Boekenplanken

Reviews of beoordelingen van uw vrienden en de leden die u volgt

Doe mee met boekenliefde.nl!

hoi

sluiten
sluiten