Voorwaarden voor gebruik van boekenliefde.nl

In het kort: boekenliefde.nl zal uw emailadres niet aan derden verstrekken. U bent van harte welkom om deze dienst te gebruiken 'zoals deze is', dus zonder enige garanties. U dient zich daarbij verantwoordelijk te gedragen.

Privacy, gegevens, e-mail en cookies

boekenliefde.nl zal uw emailadres nooit vrijwillig zonder uw toestemming aan derden verstrekken. boekenliefde.nl zal u geen spam/ ongevraagde bulk email sturen.

U kiest of ontvangt een wachtwoord en een automatische inlogcode, waarmee u toegang heeft tot boekenliefde.nl. U bent volledig verantwoordelijk voor het gebruik van deze codes. Door gebruik van een functionele cookie proberen we te voorkomen dat u steeds opnieuw moet inloggen. Als u gebruik maakt van een openbare computer (bijvoorbeeld in een bibliotheek) dient u uit te loggen voordat u vertrekt met het linkje rechtsboven op iedere pagina.

Als u lidmaatschapsgegevens verstrekt voor uw bibliotheek om automatisch geleende boeken aan uw collectie toe te kunnen voegen en bibliotheek-herinneringen te ontvangen, zal boekenliefde.nl deze gegevens zorgvuldig bewaren en alleen gebruiken om namens u statusinformatie op te halen bij uw bibliotheek (zoals een vriend dat zou kunnen doen). U machtigt boekenliefde.nl om deze informatie namens u op te vragen. Uw lidmaatschapsgegevens kunnen niet achterhaald worden via boekenliefde.nl, ook niet door uzelf (uitgebreid stuk over de veiligheid van de bibliotheek-koppeling).

Om u van dienst te zijn, houdt boekenliefde.nl gegevens bij over u, uw boekenlijst, waarderingen, reviews, (potentiële) boekenvrienden en (optioneel) bibliotheeklidmaatschappen. Via uw instellingen bepaalt u welke persoonlijke informatie anderen van u mogen weten (standaard voornaam en plaats). Het gebruik van een 'nickname' is toegestaan. Uw boekenlijst en reviews zijn zichtbaar voor anderen. U kunt boeken verwijderen of op de plank 'niet zichtbaar voor anderen' plaatsen, als u dat niet wilt. Ook kunt u uw boekenlijst op ieder moment downloaden en uw account verwijderen. Als u langere tijd niet actief bent op boekenliefde.nl wordt uw account op inactief gezet. U ontvangt dan geen berichten meer van of via + boekenliefde.nl.

Boekenliefde.nl houdt ook informatie bij (logs e.d.) om de werking van boekenliefde.nl te monitoren en te verbeteren. Boekenliefde.nl gebruikt functionele cookies om te voorkomen dat u bij elk bezoek opnieuw moet inloggen of anderszins dezelfde gegevens meerdere keren moet invoeren. Ook gebruikt Bedrijven op de kaart Google Analytics voor statistieken. Deze gegevens worden anomiem verwerkt en niet met anderen gedeeld.In overeenstemming met de Wet Bescherming Persoons­gegevens is de verwerking van gegevens door boekenliefde.nl aangemeld bij het College Bescherming Persoonsgegevens (CBP, melding nr. 1462241).

Ondanks voorzorgmaatregelen dient u zich te realiseren dat uw gegevens bij boekenliefde.nl niet honderd procent veilig zijn en ook minder beveiligd dan bij bijvoorbeeld een online bank.

Gebruik van boekenliefde.nl zonder garantie

U bent van harte welkom om boekenliefde.nl te gebruiken om een persoonlijke boekenlijst bij te houden. Kinderen mogen alleen gebruik maken van boekenliefde.nl onder toezicht van hun ouders/verzorgers. U kunt op elk moment stoppen met het gebruik van boekenliefde.nl. U ontvangt eventueel vooruitbetaalde abonnementsgelden niet terug.

U mag boekenliefde.nl gebruiken 'zoals deze is' en 'zoals beschikbaar'. Dus zonder enige garanties. U stelt boekenliefde.nl (en personeel en relaties) volledig vrij van aanklachten, eisen en schadeclaims. De aansprakelijkheid van boekenliefde.nl aan u of aan derden is in alle omstandigheden beperkt tot de totale som van de vergoedingen die door u aan boekenliefde.nl zijn betaald voor het gebruik van de webdienst in de twaalf maanden voorafgaand aan de gebeurtenis die aanleiding gaf tot de aansprakelijkheidstelling.

Het is niet toegestaan boekenliefde.nl op andere dan hiervoor genoemde wijze te gebruiken. Het is niet toegestaan informatie van boekenliefde.nl (behalve de eigen boekenlijst) op enige wijze te kopiëren, te publiceren en/of te verspreiden. Boekenliefde.nl behoudt zich het recht voor de toegang tot boekenliefde.nl eenzijdig zonder uitleg tijdelijk of permanent te beëindigen.

Verantwoordelijkheid voor gegevens die u aanlevert

Door gegevens in te voeren op boekenliefde.nl geeft u boekenliefde.nl het recht deze informatie royaltyvrij te publiceren en te bewerken op welke manier dan ook. U geeft aan en garandeert dat u het recht heeft dit recht te verstrekken. U bent als enige verantwoordelijk voor gegevens die u verstrekt.

Wees eerlijk en beleefd. Doe u niet voor als iemand anders en verstrek ook anderszins geen onjuiste, misleidende, onvolledige of valse informatie. Laat uw beoordeling van boeken niet afhangen van anderen; laat u niet omkopen. De door u verstrekte informatie mag niet in strijd zijn met de wet, bedreigend, beledigend, grof of anderszins vijandig. U mag geen inbreuk doen op de rechten van andere personen of bedrijven. Door u verstrekte informatie mag de goede naam van boekenliefde.nl en de juiste werking van boekenliefde.nl niet beschadigen.

Toekomstige aanpassingen

Boekenliefde.nl kan de gebruiksvoorwaarden op ieder moment eenzijdig aanpassen door de gebruiksvoorwaarden op deze website te veranderen. Deze veranderingen worden onmiddellijk van kracht. Dit geldt niet voor de voorwaarde dat boekenliefde.nl uw emailadres nooit vrijwillig zonder uw toestemming aan anderen zal verstrekken.

hoi

sluiten
sluiten